05.10.2020

Uluslararası Temel Belgeler

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

Bangolore Yargı Etiği İlkeleri

Budapeşte İlkeleri

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. ve 14. Protokoller ile degistirilen metin)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM Mahkeme İçtüzüğü

AİHM’nin Başvuru İnceleme Süreci

 

Avrupa Birligi Adalet Divanı

Avrupa Birligi Adalet Divanı hakkında Genel Bilgiler

Avrupa Birligi Adalet Divanı Dava Süreci

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Medyada Siyasal Tartışma Özgürlüğü Bildirisi

“Ceza Yargılamalarının Yayımlanmasına İlişkin Hukuki Kuralların Düzenlenmesi” ile İlgili Tavsiye Kararı

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No’lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No’lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere Adli Yardım Talep Formu Hakkında Rec(2005) 12 Sayılı Tavsiye Kararı

Ceza Yargılamalarının Yayımlanmasına İlişkin Hukuki Kuralların Düzenlenmesi ile İlgili R(2003) 13 sayılı Tavsiye Kararı

Adalet Alanında Bilgi Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği Hakkında Rec (2003) 14 Sayılı Tavsiye Kararı

Yargı Alanında Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi Hakkında Rec (2003) 15 Sayılı Tavsiye Kararı

İdare Hukuku Alanında İdari Kararlar ile Mahkeme Kararlarının İcrası Hakkında Rec (2003) 16 Sayılı Tavsiye Kararı

İnfaz Hakkında Rec (2003) 17 Sayılı Tavsiye Kararı

Medeni Hukuk Meselelerinde Arabuluculuk Konusunda Rec(2002) 10 Sayılı Tavsiye Kararı

Makamlar ile Özel Kişiler Arasındaki Dava Alternatifleri İdari Konusunda Rec(2001) 9 Sayılı Tavsiye Kararı

Mahkeme Hizmetleri ile Diğer Hukuki Hizmetlerin Yeni Teknolojiler Kullanılarak Halka Ulaştırılması Hakkında Üye Devletlere Yönelik Rec (2001) 3 Sayılı Tavsiye Kararı

Hukuki ve Ticari Davalarda Temyiz Sistemleri ile Usullerinin İşleyişinin Geliştirilmesi Hakkında Üye Devletlere Yönelik R(95) 5 Sayılı Tavsiye Kararı

Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği Ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı

Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği,Rolü ve Sorumlulukları Hakkındaki 2010/12 Sayılı Tavsiye Kararı

Ceza Adaletinin Sadeleştirilmesi Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (87) 18 Sayılı Tavsiye Kararı

Mahkemelerin Aşırı İş Yükünü Önleyici Ve Azaltıcı Tedbirler Hakkında Üye Devletlere Yönelik R(86) 12 Sayılı Tavsiye Kararı

Adaletin İşleyişini Geliştirici Hukuk Yargılama Usulü İlkeleri Hakkında R(84) 5 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yargı Bağımsızlığının ve Tarafsızlığının Güçlendirilmesine İlişkin Eylem Planı Cm(2016)36, Nihai

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Cezai Adalet Sisteminde Savcılığın Rolü ile İlgili Üye Devletlere Sunduğu rec(2000)19, Saylı Tavsiye Kararı

 

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Görüşleri

1 (2001) Nolu Görüş: Yargının Bağımsızlığı ve Hâkimlerin Görevden Alınamaması Standartlar

2 (2001) Nolu Görüş: Yargının Etkinliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi Işığında Mahkemelerin Finansmanı ve Yönetimine

3 (2002) No.Lu Görüş: Yargıçların Mesleki Davranışlarına İlişkin Görüş

5 (2003) Nolu Görüş: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılacak Yargısal Atamaların Hukuki Yönü ve Uygulaması

12 (2009) Nolu Görüş ( Bordeaux Bildirisi ) Demokratik Bir Toplumda Yargıç ve Savcılar Arasındaki İlişkiler Hakkında Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi (CCJE) ve Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) Görüşü

17 (2014) No'lu Görüş: Yargıçların Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Adaletin Kalitesi ve Bağımsız Yargıya Saygı

18 (2015) No'lu Görüş : Modern Demokraside Yargının ve Diğer Devlet Erklerinin Yeri

19 Nolu Görüş (2016) Mahkeme Başkanlarının Rolü

(2010)3 No'lu Görüş : Hakimlerin Magna Cartası (Temel İlkeler)

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyinin (CCJE), Toplum Yararına Çalışan Yargı Kurulları Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine Sunduğu 10(2007) Sayılı Görüşü

 

Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)

10 (2015) No'lu Görüş: Cezai Soruşturmalarda Savcıların Rolüne İlişkin Görüş

Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin Savcılar ile Medya Arasındaki İlişkiler Hakkında 8 Sayılı Görüşü(2013)

Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine Sunduğu 9(2014) Sayılı Görüş

 

Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu)

Rapor: Yargı Sisteminin Bağımsızlığı (Bölüm I: Hâkimlerin Bağımsızlığı)

Rapor: Yargı Sisteminin Bağımsızlığı (Bölüm II: Savcılık Teşkilatı)

 

Avrupa Yargı Kurulları Ağı(ENCJ)

Disiplin Prosedürlerine İlişkin Asgari Standartlar ve Hâkimlerin Sorumluluğu

Ülkelerin Yargı Kurulları

 

Uluslararası Savcılar Birliği (IAP)

Savcıların Cezai Meselelerde Karşılıklı Yasal Destek Almalarına Dair Temel Kılavuz

Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) Kesişen Yargı Yetkisi Durumlarında Savcılara Yönelik Kılavuz İlkeler

 

Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa Sosyal Şartı (Gözden Geçirilmiş Metin)

Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa İçin Yeni Bir Sosyal Anayasa (kitap)

Avrupa Sosyal Şartına Kısa Bir Bakış (Broşür)

Hâkimlerin Statüsüne İlişkin Avrupa Şartı

Toplu Şikayet Usulünü Düzenleyen Avrupa Sosyal Şartına Ek Protokol

BİZİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook